Thanh toán

 

  Tài khoản : Công ty TNHH lê Gia Computer

 

  - Số TK : 1422201000980

     Tại : PGD Lý Thường Kiệt - Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội.

 

  - Số TK : 0011004156714

     Tại : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở Giao Dịch